หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

ผู้บังคับบัญชา
งานอำนวยการ
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานปราบปราม
งานจราจร
งานการเงิน
งานสารสนเทศ
กต.ตร.
งาน ชมส.
ข้อมูลท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
 
 
  วิสัยทัศน์/vision

สถานีตำรวจภูธรดงเย็น  จังหวัดอุดรธานี

 

 
     
  เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
  อำนวยความยุติธรรม ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  
  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน  
  บริหารพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
     
  พันธกิจ/Mission    
 

         1. สร้างจิตสำนึกข้าราชการตำรวจในปกครอง ให้เห็นทุกข์ของประชาชนเสมือนหนึ่งเป็นทุกข์ของตำรวจเอง โดยการฝึกอบรมและประชุมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ

        2. ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวยึดถือแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

         3. นำหลักคุณธรรมมาเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบด้วยความโปร่งใส

         4. ส่งเสริมยกย่องให้รางวัลแก่ข้าราชการตำรวจที่กระทำความดีโดยให้เพื่อนข้าราชการตำรวจ ผู้บังคับบัญชา และ กต.ตร. ประจำสถานีตำรวจ ร่วมกันคัดเลือกเป็นตำรวจตัวอย่าง โดยมีโครงการ ตำรวจดี เป็นโครงการนำร่อง

         5. เสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยแก่ข้าราชการตำรวจ ตามแนวทางที่ ตร.กำหนด โดยเฉพาะคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจที่กระทำความผิดตามโทษานุโทษ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส

         6. ส่งเสริมข้าราชการตำรวจทุกสายงานให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยจัดหาและวางระบบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและการบริหารงาน

         7. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อนปราบปรามอบายมุข ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

          8. ส่งเสริมให้ชุมชนนำขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่นมาใช้ประนีประนอมข้อพิพาท เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งให้เกิดความสมานฉันท์ปรองดอง ทดแทนการฟ้องร้องดำเนินคดี มุ่งสู่แนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ต่อไป

           9. แสวงหาความร่วมมือ โดยส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นแกนนำในการสร้างพลังมวลชน เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านยาเสพติด และอบายมุขอื่น ๆ

           10. ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้รู้จักใช้เวลาว่างเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย